Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2017 10:09

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανακοίνωσε η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Πρόγραμμα διάρκειας 1 ½ έτους, οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ-Master) στο “Σχεδιασμό και Διοίκηση” και στοχεύει στην κατάρτιση στελεχών που θα είναι ικανά να αναλάβουν θέσεις διοίκησης στις μονάδες υγείας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στο να αποτελέσει πυρήνα για την περαιτέρω ανάπτυξη του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου, συμβάλλοντας στη μεταφορά και ανάπτυξη της θεωρητικής τεχνογνωσίας αλλά και της πρακτικής εμπειρίας.

Ξεκινά τον Φεβρουάριο 2018 και περιλαμβάνει τρία (3) διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΜΔΕ.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι, εφόσον ικανοποιούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, οι οποίοι είναι: Πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του ν. 3685/08) τμημάτων των επιστημών υγείας και επιστημών διοίκησης και οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων επιστημών υγείας, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και επιστημών με συναφή αντικείμενα. Επιπλέον, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφών αντικειμένων.

Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του ν. 3685/08 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει (παρ. 1.β) άρθ. 4 του ν. 3685/08).

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται καταβολή διδάκτρων, η οποία ανέρχεται σε €1.000 ανά εξάμηνο, τα οποία καταβάλλονται κατά την εγγραφή του υποψηφίου σε κάθε εξάμηνο. Τα μαθήματα του ΠΜΣ θα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες στην Ιατρική σχολή, κάθε Τρίτη και Παρασκευή 16.00 - 20.00 (μαθήματα) και τρία Σάββατα το μήνα 10.00-15.00 (για παρουσιάσεις εργασιών, case studies κ.α.) ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθησή του και από υποψηφίους που εργάζονται. Στο δεύτερο εξάμηνο δίνονται δύο υποτροφίες σε δύο φοιτητές του ποσού των 1.000 ευρώ με βάση : τους βαθμούς στο Ά εξάμηνο, την οικογενειακή και την επαγγελματική κατάσταση.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη

Ανθή Αγγελοπούλου

Παρακαλώ εισάγεται το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας έχουν δοθεί. Προσοχή! Η σύνδεση σε "κλειδωμένες" ενότητες του portal απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας και μόνο.