Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013 08:53

Ο Όμιλος Υγεία διατηρεί κυρίαρχη θέση στις υπηρεσίες υγείας

Ο Όμιλος Υγεία διατηρεί κυρίαρχη θέση στις υπηρεσίες υγείας

 

Τις ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012 ανακοίνωσε η Εταιρεία «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», (εφεξής ΥΓΕΙΑ) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α). Τα ενοποιημένα και εταιρικά αποτελέσματα της χρήσης 2012 δεν είναι ευθέως συγκρίσιμα με τα αποτελέσματα της χρήσης του 2011, κυρίως λόγω της απομείωσης στοιχείων του ενεργητικού του Ομίλου Μητέρα και της απομείωσης των ληξιπρόθεσμων μέχρι 31/12/2011 οφειλών των Ασφαλιστικών Ταμείων του Δημοσίου, σύμφωνα με πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του 2012, ανήλθε σε €242,5 εκ. σημειώνοντας αύξηση 2,1% έναντι €237,6 εκ. το 2011. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας μειώθηκε κατά 2,3% και ανήλθε σε €138,5 εκ. έναντι €141,7 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα ενοποιημένα δημοσιευμένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν σημαντικά κέρδη ύψους €13,2 εκ. έναντι €3 εκ. το 2011.

Τα συγκρίσιμα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε κέρδη €15εκ. έναντι κερδών €3 εκ. το 2011.

Τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του ΥΓΕΙΑ διαμορφώθηκαν σε κέρδη €17,6 εκ., έναντι κερδών €20,8εκ. το 2011 και το περιθώριο EBITDA ως ποσοστό των πωλήσεων διαμορφώθηκε σε 12,7% το 2012 έναντι 14,7% το 2011.

 

Τα συγκρίσιμα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν σε κέρδη €18,9εκ. έναντι κερδών €20,8 εκ. το 2011 και το περιθώριο EBITDA ως ποσοστό των πωλήσεων διαμορφώθηκε σε 13,7% το 2012 έναντι 14,7% το 2011.

 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ:

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες -€111,5 εκ έναντι ζημιών -€27,5 εκ. το 2011. Ωστόσο, τα συγκρίσιμα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους παρουσιάζουν σημαντική συρρίκνωση των ζημιών διαμορφώνοντάς τα σε -€4,9 εκ. το 2012 έναντι ζημιών -€28 εκ. το 2011.

 

Οι ζημιές μετά από φόρους της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν σε -€140 εκ., έναντι ζημιών -€12,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα συγκρίσιμα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα ίδια επίπεδα περίπου ήτοι σε κέρδη €2,2 εκ. το 2012 έναντι κερδών €2,6 εκ. το 2011.

Στα συγκρίσιμα αποτελέσματα δε συμπεριλαμβάνονται οι απομειώσεις υπεραξίας και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού θυγατρικών, τα αποτελέσματα από την λειτουργία και την πρόβλεψη πώλησης τoυ Κυπριακού Ομίλου Vallone για το 2012, την πώληση της Τουρκικής θυγατρικής για το 2011 και λοιπά έκτακτα έξοδα.

 

 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του «Ομίλου ΥΓΕΙΑ» κα Ρίτα Σουβατζόγλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σε αντίθεση με το εξαιρετικά αβέβαιο εγχώριο και διεθνές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ για το 2012 παρουσίασε εντυπωσιακή λειτουργική κερδοφορία και επιδόσεις αποδεικνύοντας την ορθότητα των σχεδιασμών και την επιτυχή διαχείριση της παρατεταμένης σε μακροοικονομικό επίπεδο ύφεσης.

Κατά την διάρκεια του 2012, με στόχο την θωράκιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και το μακροπρόθεσμο συμφέρον των μετόχων του, η Διοίκηση προχώρησε, όπου απαιτούνταν, σε αναπροσαρμογή του επιχειρηματικού σχεδιασμού, στοχεύοντας στον περιορισμό του κινδύνου, που προέρχεται από την καθυστέρηση κάλυψης των υποχρεώσεων του Δημοσίου προς την ιδιωτική οικονομία. Ταυτόχρονα βελτιστοποιώντας την κοστολογική βάση, σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου διατηρήθηκαν οι θέσεις εργασίας αναπτύσσοντας συγχρόνως δράσεις μεγιστοποίησης των συνεργιών εντός του Ομίλου.

Παράλληλα, στην απαιτητική οικονομική συγκυρία που βιώνει η επιχειρηματικότητα, η Διοίκηση του Ομίλου, προσηλωμένη στο βασικό στόχο διατήρησης επαρκούς ρευστότητας, ισχυροποίησε τη χρηματοοικονομική θέση του ΥΓΕΙΑ, με τη σύναψη συμφωνίας με τις πιστώτριες τράπεζες για έκδοση κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους 95 εκ. ευρώ.

Επιπλέον, το 2012 ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, διατηρώντας την κυρίαρχη θέση που κατέχει στη παροχή υπηρεσιών υγείας και επενδύοντας σε καινοτόμες τεχνολογικά λύσεις προχώρησε στην εγκατάσταση και λειτουργία στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ του πρώτου και μοναδικού υβριδικού χειρουργείου στην Ελλάδα.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στο στόχο της διασφάλισης υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών, έχοντας αποκτήσει το νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ τη μοναδική διαπίστευση στον κλάδο που δραστηριοποιείται κατά το διεθνές πρότυπο ποιότητας Joint Commission International (JCI), ήτοι την κορυφαία διαπίστευση στον κόσμο για την Ποιότητα & Ασφάλεια στις Υπηρεσίες Υγείας. Κινητήριος δύναμη στην επίτευξη των ανωτέρω αποτελεί η ύπαρξη ειλικρινούς και αμφίδρομης σχέσης ανάμεσα στη Διοίκηση και τους εργαζόμενους, οι οποίοι απασχολούνται σε ένα εργασιακό περιβάλλον που περιλαμβάνεται στους 10 κορυφαίους εργοδότες της Ευρώπης, βραβευμένο από τα European Business Awards.

Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ δεν επαναπαυόμαστε, αλλά σε περιόδους κρίσης με ξεκάθαρο όραμα, σταθερές δεσμεύσεις, συνεπή στρατηγική, διαφανείς διαδικασίες, βέλτιστες πρακτικές και προσήλωση στις ηθικές αρχές διακυβέρνησης, κινούμαστε με γνώμονα τη συνεχή αναβάθμιση στο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας με σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Πιστεύω ότι, οι συντονισμένες προσπάθειες του προσωπικού του Ομίλου μας σε συνδυασμό με την άρτια επαγγελματική του κατάρτιση και το βαθύ αίσθημα ευθύνης που κατέχει για τον συνάνθρωπο - ασθενή, θα ισχυροποιήσουν και διατηρήσουν τον Όμιλο στην κορυφή, έτοιμο να ανταποκριθεί σε κάθε νέα πρόκληση και υπηρετώντας με αφοσίωση το υπέρτατο αγαθό, την Υγεία. Αρωγός στην επίτευξη του στόχου μας παραμένει ο βασικός μας μέτοχος η ‘MARFIN INVESTMENT GROUP’».

 

 

 

Παρακαλώ εισάγεται το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας έχουν δοθεί. Προσοχή! Η σύνδεση σε "κλειδωμένες" ενότητες του portal απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας και μόνο.